Cẩm Nang - Câu Hỏi Thường Gặp

Câu Hỏi Thường Gặp

 Tổng hợp các câu hỏi thường gặp:

1. Sao không nhận được nhiệm vụ chính tuyến? Hết nhiệm vụ để làm thì làm gì để lên cấp?

 • Không đủ cấp, bạn làm thêm nhiệm vụ Liệt Truyện hoặc đi Phó Bản trải nghiệm (Thanh Lương Đạo, Từ Ân Tự) và gọi Trợ Chiến Sư hỗ trợ.

2. Làm sao lên cấp nhanh?

 • Làm nhiệm vụ chính tuyến, nhiệm vụ phụ, đi phó bản, làm liệt truyện.

3. Lên cấp 36 sao chưa lên được khai quang, hết nhiệm vụ vẫn chưa lên được Khai Quang?

 • Cần phải đạt đầy cây kinh nghiệm cấp 36 để tự động nhận nhiệm vụ khai quang cần quay về môn phái.

4. Làm sao để mở khoá thêm trợ chiến sư?

 • Cần làm nhiệm vụ theo chương truyện để mở khóa thêm trợ chiến sư mới.

5. Làm sao triệu hồi trợ chiến sư đi phụ bản?

 • Trước khi vào phó bản sẽ xuất hiện bảng chọn tăng đồng đội bằng cách chọn trợ chiến sư trước khi vào phó bản.

6. Làm sao tăng cấp trợ chiến sư?

 • Trong giao diện Tập Tiên Phổ, dùng Tập Tiên Lệnh để thăng cấp

7. Làm sao để di chuyển nhanh giữa các bản đồ?

 • Truyền tống về môn phái -> Bộ Vân Châu -> Ngũ Nhạc Chân Hình Đồ.

8. Sao Ngũ Nhạc Chân Hình Đồ không dịch chuyển qua Vị Xuyên Nguyên, Hoài Tú Thôn, Bội Tiên Đài được?

 • Các bản đồ này không có trong Ngũ Nhạc Chân Hinh Đồ, bạn cần đi qua Trường An để đến Vị Xuyên Nguyên, Chân Núi Chung Nam để đến Hoài Tú Thôn hoặc Bộ Tiên Đài.

9. Cách để cường hóa trang bị?

 • Đến gặp Thợ rèn tại Bộ Vân Châu,... dùng Phù Ấn Thạch để cường hóa

10. Làm sao để kiếm Vàng?

 • Hoàn thành nhiệm vụ ngày tuần, có thể tìm hiểu thêm ở Vấn Đạo Tu Hành.

 Thuật ngữ thường dùng:

 • TVKD: Chiến trường Thanh Vân Khiếu Dã cách chơi sinh tồn như PUBG, Forenite, Naraka.
 • DP: Diệu Pháp, TC: Thiên Cang, TP: Trảm Phong, TM: Ti Mệnh, NK: Ngự Kiếm.
 • TAT: Phó bản Từ Ân Tự (Trường An).
 • STN: Phó bản Sầu Thành Ngục (Giang Đô).
 • GLNK: Phó bản Giang Lưu Nhân Khư (Thượng Hoài Thanh Dã).
 • TLD: Phó bản Thanh Lương Đạo (Vị Xuyên Nguyên).
 • OCD: Phó bản Ô Chiếu Dạ Ma Thành (Bộ Thiên Lĩnh).
 • HCNP: Phó bản Huyền Cửu Ngọc Phủ (Chân Núi Chung Nam).
 • LHU: Phó bản Lý Hàn Uyên (Bộ Tiên Đài).
 • PVKD: Phó bản Phong Vũ Kinh Đào (Thượng Hoài Thanh Dã).
 • HTKH: Phó bản Hoài Tú Kinh Hồn (Hoài Tú Thôn).
 • KMC: Kiếm Minh Cốc.
 • TLNN: Tuyển tổ đội tham gia nhiệm vụ ngày Thí Luyện Nghề Nghiệp.
 • BC Random: Tuyển tổ đội nhiệm vụ Bí Cảnh Thảo Phạt hằng ngày.

 Điều kiện đi các loại phụ bản:

  Từ Ân Tự, Ô Chiếu Dạ, Thanh Lương Đạo, Sầu Thành Ngục, Giang Lưu chế độ Thường

 • Trang bị PvE thấp hơn 50 (Vừa lên Khai Quang sẽ đi được).

  Từ Ân Tự, Ô Chiếu Dạ, Thanh Lương Đạo, Sầu Thành Ngục, Giang Lưu chế độ Khó, Huyền Cửu Ngọc Phủ trải nghiệm.

 • Trang bị PvE 50

Để được hỗ trợ cũng như xem các thông tin khác Quý Tiên Gia vui lòng liên hệ qua các kênh sau:

🔰Fanpage: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online Dzogame.

🔰Cộng Đồng: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online - Dzogame - [OFFICIAL].

🔰Kênh Youtube: Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Dzogame.