Cẩm Nang - Linh Ngọc Kim Đao

Linh Ngọc Kim Đao

LINH NGỌC KIM ĐAO

Trường Phong Lộng Ảnh: Tiêu hao tất cả Tinh Thạch Chi Lực hiện tại, nhắm vào mục tiêu đã chọn tạo thành điểm sát thương pháp thuật và Điểm Kim Thân giảm, mỗi 1 điểm Tinh Thạch Chi Lực tiêu hao sẽ khiến sát thương tăng 25%.

Hư Thất Vô Trần: đang cập nhật.

Phó Dữ Hậu Thổ: Nhận sát thương vật lý gia tăng sát thương pháp thuật chiêu thức tạo thành và mỗi 1% Cấp Tốc sẽ khiến sát thương pháp thuật chiêu thức tạo thành tăng %. Cấp Tốc hiện tại khiến sát thương pháp thuật tăng thêm.

Sơn Nhân Chiêu Ẩn: Đánh ngã kẻ địch phía trước, kéo dài 6 giây, tạo thành sát thương và Điểm Kim Thân giảm.

Ngọc Dao Sinh Linh: Lập tức nhận được 5 tầng Tinh Thạch Chi Lực và tiến vào trạng thái Ngọc Dao, kéo dài 30 giây, trong thời gian này mỗi 4000 hồi phục 1 tầng Tinh Thạch Chi Lực và Chước Ngọc Thức biến chiêu thành Chước Ngọc Thức·Du Nhận.

Độn Thức: đang cập nhật.

Chước Ngọc Thức: Tạo thành sát thương và Điểm Kim Thân giảm, chiêu thức đoạn thứ 3 đánh trúng mục tiêu sẽ hồi phục 1 tầng Tinh Thạch Chi Lực.

Chước Ngọc Thức – Du Nhận: Đao pháp trong trạng thái Ngọc Dao, tạo thành sát thương và Điểm Kim thân giảm, chiêu thức đoạn thứ 3 đánh trúng mục tiêu sẽ hồi phục 1 tầng Tinh Thạch Chi Lực.

Chước Ngọc Thức – Linh Nhận: Chước Ngọc Thức biến chiêu trong trạng thái Ngọc Nhận, tạo thành sát thương và Điểm Kim Thân giảm.

Tụy Phong Thức: Tạo thành sát thương và Điểm Kim Thân giảm lên mục tiêu, chiêu thức đánh trúng mục tiêu hồi phục 1 tầng Tinh Thạch Chi Lực.

Tạo thành điểm sát thương vật lý và Điểm Kim Thân giảm lên mục tiêu, đồng thời đánh ra một Đao Nhận Toàn Phong duy trì mở rộng, tạo thành điểm sát thương pháp thuật lên kẻ địch, chiêu thức đánh trúng mục tiêu hồi phục 1 tầng Tinh Thạch Chi Lực.

Kim Ngọc Lang Lang: Tiến vào trạng thái "Ngọc Nhận", kéo dài 20 giây, Chước Ngọc Thức và Trường Phong Lộng Ảnh sẽ thay đổi, trong môi trường Đấu Pháp thời gian duy trì các hiệu ứng khống chế như hôn mê, định thân, trầm mặc giảm 50%. Không trong trạng thái "Ngọc Nhận", Chước Ngọc Thức mỗi lần đánh trúng mục tiêu có thể nhận được 2 điểm Phong Nhận.

Linh Ngọc Tụy Phong Đài: đang cập nhật.

Đoạn Thức: Ngắt quãng mục tiêu và mục tiêu lân cận khác đang niệm chú, tạo thành sát thương và Điểm Kim Thân giảm.

Kinh Sơn Khách: đang cập nhật.

Linh Thạch Phúc Thân: đang cập nhật.

Phương Dư Phi Nhận – Sơ Thức: Nhắm mục tiêu phía trước tạo thành điểm sát thương, nếu đánh trúng mục tiêu Kim Thân Kích Phá thì sẽ kích hoạt Kỹ Năng Kiếm·Phương Dư Phi Nhận. Nếu chưa đánh trúng bất kỳ mục tiêu Kim Thân Kích Phá nào, thời gian hồi chiêu sẽ reset thành 5 giây.

Phương Dư Phi Nhận: Tạo thành điểm sát thương.

Thạch Xuyên Không: Xông đến mục tiêu và khiến mục tiêu hôn mê 3 giây, tạo thành sát thương và Điểm Kim Thân giảm.

Sơn Trạch Du: Nhanh chóng né tránh về hướng đang di chuyển (Mặc định nhấp đôi nút phương hướng hoặc nút phương hướng+shift)\n Nếu thi triển khi bản thân trong trạng thái giảm tốc thì khoảng cách né tránh căn cứ theo mức độ giảm tốc mà suy giảm và sau khi thi triển thời gian hồi gia tăng 50%.

Viễn Sơn Liên:

Thi triển lên kẻ địch: Kết nối với mục tiêu, lập tức trộm lấy 70% tốc độ di chuyển của mục tiêu, kéo dài 3 giây, trong thời gian này tiếp tục hồi phục cho bản thân điểm sinh mệnh (Nếu mục tiêu là người chơi, mỗi lần hồi phục sinh mệnh sẽ hồi phục thêm 15 điểm Phong Nhận), sau 1.5 giây sẽ khiến mục tiêu nhận được 3 giây trạng thái "Hóa Nham" không thể xóa tan (Kết nối có thể bị chiêu thức giải khống ngắt quãng, sau khi bị ngắt quãng sẽ không thể kích hoạt hồi phục sinh mệnh và hiệu quả Hóa Nham)

Thi triển lên đồng đội: Giúp mục tiêu nhận được Kết Tinh Hộ Thuẫn, trong 3 giây tiếp theo sát thương phải chịu giảm 30% (Nếu mục tiêu là Sở trường phòng ngự thì hiệu quả này giảm một nửa), mục tiêu trong 40 giây sẽ không thể nhận được hiệu quả này.

Bảng Đặc Kỹ Tinh Uẩn:

Đặc Kỹ Tinh Uẩn – Linh Tiếu: đang cập nhật.

Đặc Kỹ Tinh Uẩn – Khách Vị Miên: Trong thời gian Kinh Sơn Khách miễn dịch hiệu ứng khống chế.

Đặc Kỹ Tinh Uẩn – Dao Quang: Ngọc Dao Sinh Linh có thể nạp năng lượng 2 tầng, thời gian nạp năng lượng cơ bản giảm 10 giây và trong thời gian hiệu quả Tinh Thạch Chi Lực khoảng cách hồi phục cơ bản rút ngắn 1 giây .

Thi triển chiêu thức sẽ mở pháp trận tồn tại 15 giây, trong trận thi triển Tụy Phong Thức và Trường Phong Lộng Ảnh có thể tạo cộng hưởng pháp trận, nhắm vào tối đa 10 kẻ địch đang trong trận tạo thành điểm sát thương pháp thuật.

Đặc Kỹ Tinh Uẩn – Triện Ngọc: đang cập nhật.

Đặc Kỹ Tinh Uẩn – Khuynh Trụy Tứ Phương: Nhảy đến vị trí một mục tiêu kẻ địch trong 10 mét, khiến kẻ địch trong phạm vi bị đánh ngã 5 giây, khi đang thi triển chiêu thức miễn dịch hiệu ứng khống chế.

Đặc Kỹ Tinh Uẩn – Tuyệt Trần: đang cập nhật.

Đặc Kỹ Tinh Uẩn – Dương Ngọc: Ngọc Dao Sinh Linh thời gian điều tức cơ bản giảm 10 giây. Chước Ngọc Thức có thể thi triển đoạn thứ 4 công kích, tạo thành sát thương pháp thuật lên mục tiêu đơn trong 12 mét, khi đánh trúng người chơi hồi phục 1 tầng Tinh Thạch Chi Lực. Trong môi trường Đấu Pháp (PVP), khi bản thân đang trong trạng thái chiến đấu mỗi 3 giây hồi phục 5 điểm Phong Nhận.

Đặc Kỹ Tinh Uẩn – Oanh Loan Cửu Chiết: Trong trạng thái Ngọc Nhận mới có thể thi triển, liên tục ấn nút nhanh chóng vung đao công kích kẻ địch phía xa, tạo thành sát thương, trong thời gian chiêu thức đoạn thứ 4 xuất chiêu - sát thương phải chịu giảm 80% (Trong Môi trường Đấu Pháp là 40%) và miễn dịch hiệu ứng khống chế.

Đặc Kỹ Tinh Uẩn – Tố Lưu Kích: Sau khi thi triển Sơn Trạch Du (tránh né) trong 6 giây thi triển Chước Ngọc Thức có thể đột tiến đến kẻ địch đối diện trong 12 mét.