Cẩm Nang - Mộng Yểm Từ Ân Tự

Mộng Yểm Từ Ân Tự

Vị trí: Khu Thành Trường An (-439, 430)

Thông tin độ khó bí cảnh:

Khi tham gia phó bản vui lòng chú ý bản nhiệm vụ nhỏ bên phải:

Thực hiện đầy đủ các yêu cầu và thanh trừ 100% quân địch để nhận đầy đủ các phần thưởng.

Chú ý sau khi hoàn thành mỗi nhiệm vụ yêu cầu đều sẽ có hộp kho báu trên đường, cần chú ý mở để nhận thưởng.

Bắt đầu bấm nút M, tìm đường đi đến vị trí chính giữa sẽ thấy một cổng dịch chuyển nhấn F để đi qua khu vực tiếp theo:

Sau đó người chơi sẽ được dịch chuyển đến Phiền Não Điện, tiêu diệt Mộng Yểm Ma Tướng để hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên.