Cẩm Nang - Nhiệm vụ [15-20]

Nhiệm vụ [15-20]

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TỪ CẤP 15 - 20     

Sau khi hoàn thành các nhiệm vụ tại Bổ Thiên Linh đạt cấp độ 16, người chơi quay về Bộ Vân Châu trả và nhận nhiệm vụ mới

Quay về Bộ Vân Châu trả nhiệm vụ cho Lộc Thục Tử Đô: Tiếp tục nhận nhiệm vụ Lại Lập Minh Ước đến Chân Núi Trung Nam mở ra một bản đồ mới.

Di chuyển đến Chân Núi Trung Nam: Sử dụng Ngũ Nhạc Chân Hình Đồ tại Bộ Vân Châu để di chuyển.

Người chơi có thể vừa thực hiện nhiệm vụ chính truyện đồng thời thực hiện thêm nhiệm vụ phụ như sau: Mở Kiếm Chủ Kỳ Đàm - Nhận Nhiệm Vụ Liệt Truyện.

Sau khi di chuyển đến Chân Núi Trung Nam tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ có dấu chấm hỏidấu chấm than trên đầu mỗi NPC để tích lũy thêm kinh nghiệm.

Thực hiện nhiệm vụ cường hóa trang bị cơ bản:

Tiếp tục nhận các nhiệm vụ cơ bản như: Có Sói Ẩn Hiện, Dược Dẫn Tử,... nhận thêm kinh nghiệm.

Nhận được nguyên liệu cường hóa sẽ có hướng dẫn cụ thể: 

Tiếp tục nhận và hoàn thành nhiệm vụ Ngũ Nhi Mất Tích:

Sau khi hoàn thành sẽ tăng đến cấp độ Sơ Khuy Tầng 17: Mở ra thêm một kỹ năng mới.


Sau đó trả và nhận nhiệm vụ mới từ NPC Dương Khiêm và Dương Quý:

Nhận nhiệm vụ mới từ Nga Tịnh: Nhận được một trang bị tân thủ và di chuyển đến Khu Thành Trường An mở ra một bản đồ mới.

Nhiệm vụ Đi Đến Đế Kinh.

Đến Khu Thành Trường An gặp NPC Thần Khê nhận và hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo:

Tại bản đồ này thực hiện hàng loạt các nhiệm vụ cơ bản: Có đường hướng dẫn cụ thể - trên bản đồ sẽ xuất hiện các dấu chấm than: Di chuyển đến vị trí đó sẽ nhận thêm được nhiệm vụ tăng cấp độ nhân vật lên Sơ Khuy Tầng 18:

Tại Từ Ân Tự - Khu Thành Trường An nhận nhiệm vụ tại NPC Nga Tịnh - Lưu Chân Đại Sư - Thần Khê: Để tham gia thảo phạt bí cảnh Từ Ân Tự Lịch Trình. Nhiệm vụ Hóa Giải Ác Mộng Của Đông Nhi:

Tại đây người chơi có thể triệu hồi Trợ Chiến Sử cùng mình đi bí cảnh Từ Ân Tự - Lịch Trình nhanh hơn:

Chọn Vào Bí Cảnh, Nhấp Tăng Thêm và Tuyển Chọn.

Trong quá trình tham gia bí cảnh - chú ý tiến độ hoàn thành bí cảnh và thực hiện nhiệm vụ:

Sau khi hoàn thành bí cảnh Từ Ân Tự Lịch Trình sẽ đạt cấp độ Sơ Khuy Tầng 19 - nhận được một số trang bị từ rương thưởng tiến độ:

Sau đó rời khỏi bí cảnh trả nhiệm vụ cho 3 NPC:

Tiếp tục nhận nhiệm vụ di chuyển đến Vị Xuyên Nguyên mở ra một bản đồ mới:

Trả và hoàn thành nhiệm vụ từ NPC Ngô Minh tại Vị Xuyên Nguyên:

Sau đó nhận và hoàn thành nhiệm vụ Võ Đại Tướng Quân 1:

Hoàn thành nhiệm vụ tăng lên cấp độ Sơ Khuy Tầng 20:

Video tham khảo cách di chuyển nhận và hoàn thành nhiệm vụ từ cấp độ 15 đến 20:

                                              

NHIỆM VỤ [1-15]                        NHIỆM VỤ [20-25]

Để được hỗ trợ cũng như xem các thông tin khác Quý Tiên Gia vui lòng liên hệ qua các kênh sau:

🔰Fanpage: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online Dzogame.

🔰Cộng Đồng: Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online - Dzogame - [OFFICIAL].

🔰Kênh Youtube: Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Dzogame.