Cẩm Nang - Thiên Sơn Bất Động

Thiên Sơn Bất Động

THIÊN SƠN BẤT ĐỘNG

Chước Ngọc Thức: Tạo thành sát thương và Điểm Kim Thân giảm, chiêu thức đoạn thứ 3 đánh trúng mục tiêu sẽ hồi phục 1 tầng Tinh Thạch Chi Lực. Tạo thành điểm Cừu Hận lên mục tiêu.

Chước Ngọc Thức – Du Nhận: Đao pháp trong trạng thái Ngọc Dao, tạo thành sát thương và Điểm Kim Thân giảm, chiêu thức đoạn thứ 3 đánh trúng mục tiêu sẽ hồi phục 1 tầng Tinh Thạch Chi Lực. Tạo thành điểm Cừu Hận lên mục tiêu

Chước Ngọc Thức – Linh Nhận: Chước Ngọc Thức biến chiêu trong trạng thái Ngọc Nhận, tạo thành sát thương và Điểm Kim Thân giảm. Tạo thành điểm Cừu Hận lên mục tiêu.

Tụy Phong Thức: Tạo thành sát thương và Điểm Kim Thân giảm lên mục tiêu, chiêu thức đánh trúng mục tiêu hồi phục 1 tầng Tinh Thạch Chi Lực. Tạo thành điểm Cừu Hận lên mục tiêu

Tạo thành điểm sát thương vật lý và Điểm Kim Thân giảm lên mục tiêu, đồng thời đánh ra một Đao Nhận Toàn Phong duy trì mở rộng, tạo thành điểm sát thương pháp thuật lên kẻ địch, chiêu thức đánh trúng mục tiêu hồi phục 1 tầng Tinh Thạch Chi Lực.

Tạo điểm Cừu Hận lên mục tiêu và thi triển hiệu quả Tụy Nhận lên kẻ địch khiến sát thương phải chịu của mục tiêu tăng 8% kéo dài 12 giây.

Kim Ngọc Lang Lang: Tiến vào trạng thái "Ngọc Nhận", kéo dài 20 giây, Chước Ngọc Thức và Trường Phong Lộng Ảnh sẽ thay đổi, trong môi trường Đấu Pháp thời gian duy trì các hiệu ứng khống chế như hôn mê, định thân, trầm mặc giảm 50%. Không trong trạng thái Ngọc NhậnChước Ngọc Thức mỗi lần đánh trúng mục tiêu có thể nhận được 2 điểm Phong Nhận.

Trong thời gian này vật công tăng %, chuyên tâm tấn công tăng %. Thi triển Trảm Phá Trần Hoàn sẽ chỉ tiêu hao 1 tầng Tinh Thạch Chi Lực.

Linh Ngọc Tụy Phong Đài: đang cập nhật.

Đoạn Thức: Ngắt quãng mục tiêu và mục tiêu lân cận khác đang niệm chú, tạo thành sát thương và Điểm Kim Thân giảm.

Kinh Sơn Khách: đang cập nhật.

Linh Thạch Phúc Thân: đang cập nhật.

Thạch Xuyên Không: Xông đến mục tiêu và khiến mục tiêu hôn mê 3 giây, tạo thành sát thương và Điểm Kim Thân giảm.

Sơn Trạch Du: Nhanh chóng né tránh về hướng đang di chuyển (Mặc định nhấp đôi nút phương hướng hoặc nút phương hướng+shift)\n Nếu thi triển khi bản thân trong trạng thái giảm tốc thì khoảng cách né tránh căn cứ theo mức độ giảm tốc mà suy giảm và sau khi thi triển thời gian hồi gia tăng 50%.

Viễn Sơn Liên:

Thi triển lên kẻ địch: Kết nối với mục tiêu, lập tức trộm lấy 70% tốc độ di chuyển của mục tiêu, kéo dài 3 giây, trong thời gian này tiếp tục hồi phục cho bản thân điểm sinh mệnh (Nếu mục tiêu là người chơi, mỗi lần hồi phục sinh mệnh sẽ hồi phục thêm 15 điểm Phong Nhận), sau 1.5 giây sẽ khiến mục tiêu nhận được 3 giây trạng thái "Hóa Nham" không thể xóa tan (Kết nối có thể bị chiêu thức giải khống ngắt quãng, sau khi bị ngắt quãng sẽ không thể kích hoạt hồi phục sinh mệnh và hiệu quả Hóa Nham)

Thi triển lên đồng đội: Giúp mục tiêu nhận được Kết Tinh Hộ Thuẫn, trong 3 giây tiếp theo sát thương phải chịu giảm 30% (Nếu mục tiêu là Sở trường phòng ngự thì hiệu quả này giảm một nửa), mục tiêu trong 40 giây sẽ không thể nhận được hiệu quả này.

Yêu Sơn Sắc: Linh Lực tập hợp trên vỏ đao ngưng tụ thành huyễn tượng, chọn trúng mục tiêu trào phúng khiến mục tiêu tấn công bản thân.

Dẫn Hoàn Bội: Trào Phúng kẻ địch trong phạm vi 10 mét, tạo thành sát thương và điểm Cửu Hận, đồng thời giúp tỉ lệ nhìn thấu của bản thân tăng 15%, kéo dài 8 giây. Đồng thời giúp thành viên đoàn đội trong 30 mét không phải sở trường phòng ngự trong 5 giây thù hận tạo thành giảm mạnh.

Trào Phúng: đang cập nhật.

Chấn Ngọc: Nhắm vào kẻ địch trong phạm vi mục tiêu (Kể cả thủ lĩnh) tạo thành sát thương và Điểm Cừu Hận, thi triển đánh dấu Ngọc Minh lên kẻ địch không phải thủ lĩnh trong phạm vi, kéo dài 4 giây. Sau khi thi triển chiêu thức trong 3 giây, có thể bỏ qua hồi chiêu và thi triển Ngọc Minh Thiên Phong.

Ngọc Minh Thiên Phong: Khiến mục tiêu Hóa Nham kéo dài 4 giây. Nếu mục tiêu kẻ địch trong 20 mét có hiệu quả Ngọc Minh sẽ khiến mục tiêu Hóa Nham và kéo đến trước mặt bản thân.

Phong Nhạc Tương Hộ: Tạo một kết giới trên mặt đất kéo dài 15 giây, sát thương bản thân phải chịu giảm 40%, sát thương phải chịu của đồng đội giảm 10%, đồng thời đồng đội trong kết giới được hưởng 10% giảm sát thương, pháp công tăng 10%

Tịnh Giới Thức: đang cập nhật.

Quỳnh Cốt: Lập tức làm đầy Phong Nhận, nhận được trạng thái Quỳnh Cốt, miễn dịch khống chế và sát thương phải chịu giảm 40%, kéo dài 10 giây. Nếu Lung Anh chịu sát thương chí mạng không lớn hơn 2 lần sinh mệnh tối đa của bản thân, miễn dịch trọng thương lần này và nhận được hộ thuẫn, trạng thái Quỳnh Cốt lập tức biến mất.

An Chẩm Thiên Sơn: Tinh Thạch Chi Lực lưu chuyển toàn thân, tự động duy trì trạng thái Ngọc Dao, sát thương phải chịu giảm và kháng bạo kích tăng.

Trảm Phá Trần Hoàn: Nhắm vào phía trước tạo thành sát thương, Điểm Kim Thân và Điểm Cừu Hận.

Bảng Đặc Kỹ Tinh Uẩn:

Đặc Kỹ Tinh Uẩn – Khuynh Trụy Tứ Phương: Nhảy đến vị trí một mục tiêu kẻ địch trong 10 mét, khiến kẻ địch trong phạm vi bị đánh ngã 5 giây, khi đang thi triển chiêu thức miễn dịch hiệu ứng khống chế.

Đặc Kỹ Tinh Uẩn – Ngưng Tinh: đang cập nhật.

Đặc Kỹ Tinh Uẩn – Tịnh Giới Ngự Thuật: Tịnh Giới Thức thời gian duy trì tăng 2 giây, trong thời gian chiêu thức hiệu quả trị liệu nhận được tăng 10%, khi chịu công kích sẽ ưu tiên tiêu hao 6 điểm Nguyên Khí khiến sát thương lần này giảm 15% (Khi Nguyên Khí không đủ không thể kích hoạt giảm sát thương thêm)

Đặc Kỹ Tinh Uẩn – Dục Khôn Nguyên: Nhìn thấu tăng 15%, khi chịu sát thương có thể hồi phục 1 điểm Nguyê Khí.

Đặc Kỹ Tinh Uẩn – Bội Ngọc Dao Thanh: đang cập nhật