Hướng dẫn - Khắc Phục Lỗi Tải

Khắc Phục Lỗi Tải


1. GAME KHÔNG THỂ DOWNLOAD

Kiểm tra lại ổ đĩa cài đặt game đủ dung lượng hay không!

Nếu không đủ dung lượng xóa DzoLauncher cài đặt trên một ổ đĩa trống 140GB.

 👉Các lỗi liên quan khác

Kiểm tra: Thư mục Temp đã có File Cokiem.zip hay chưa => dung lượng trên 63GB

*Nếu file Cokiem.zip kiểm tra size = 0 hoặc dưới 63GB: Xóa File tải lại.

*Kiểm tra các thư mục Dzogame => Nếu có 2 thư mục Dzogame cùng 1 ổ đĩa => Xóa 1 thư mục hoặc xóa cả 2 => Cài đặt lại tránh lỗi thiếu file.

 

 

 

2. KHÔNG THỂ GIẢI NÉN FILE

Kiểm tra ổ đĩa cài đặt game đủ dung lượng trên 60GB để giải nén hay không!

Nếu không đủ dung lượng: Vào thư mục Temp 👉 Extract Files: Cokiem.zip sang một ổ đĩa khác.

Sau đó đăng nhập 👉 Nhấp dấu bánh răng 👉 Thiết lập lại đường dẫn.

*Lưu ý: Extract Files Cokiem.zip 👉 Chọn thư mục Cokiem trong thư mục Cokiem!

 

 
3. KHÔNG THỂ ĐĂNG NHẬP
 
Kiểm tra thư mục đã tải game và giải nén chưa!

Khi mở game: Nhấp vào CHƠI không hiển thị gì hoặc chỉ hiển thị logo Cổ Kiếm Kỳ Đàm => Thoát ra vào lại/ thoát hẳn DzoLauncher chạy ngầm ở góc dưới bên phải màn hình

*Không tìm thấy DzoLauncher chạy ngầm nhưng vẫn thông báo. 

Vào Task Manager => More details => Chọn Dzogame => Endtask.

 

 

4. LỖI ĐANG TẢI GAME 👉 DZOLAUNCHER TỰ ĐỘNG THOÁT RA

Kiểm tra dung lượng ổ đĩa.

Nếu đủ dung lượng nhấn tiếp tục Download

*Nếu bấm Download hiển thị ra đường dẫn chọn thư mục và Select folder 👉 Hiển thị Thiết lập đường dẫn sai.

Vào thư mục Temp 👉 Xóa file Cokiem.Zip.

Thoát hẳn DzoLauncher 👉 Đăng nhập và tải lại game.

*Lưu ý: Luôn để máy chạy 👉 Một số trường hợp để máy bật chế độ Sleep nên khi máy tắt - internet cũng ngắt theo không thể tiếp tục tải game.

 

5. THIẾT LẬP ĐƯỜNG DẪN BỊ SAI!

Kiểm tra lại thư mục: Đã tải game và giải nén file chưa!

Nếu đã giải nén: Nhấp vào bánh răng 👉 Thiết lập lại đường dẫn đến thư mục Cokiem.

*Không tìm thấy thư mục đã giải nén:

Vào thư mục Temp 👉 Kiểm tra file Cokiem.zip 👉 Nếu file Cokiem.zip kiểm tra size = 0 hoặc dưới 63GB : Xóa File tải lại game 👉 Dzolauncher tự động giải nén.

*Ở lỗi này ưu tiên kiểm tra thư mục Cokiem và thiết lập lại đường dẫn, do gamer chia sẻ cách tải bằng link sau đó giải nén và không cài lại đường dẫn.

 

 

6. BẤM RESUME THOÁT HẲN DZOLAUNCHER

Kiểm tra thư mục đã tải game và giải nén chưa!

Đã giải nén thành thư mục: Chọn dấu bánh răng 👉 Thiết lập lại đường dẫn đến thư mục Cokiem.

*Không tìm thấy thư mục

Kiểm tra lại ổ đĩa cài game đủ dung lượng hay không.

Vào thư mục Temp 👉 Kiểm tra file Cokiem.zip 👉 Nếu file Cokiem.zip kiểm tra size = 0 hoặc dưới 63GB : Xóa File tải lại game 👉 DzoLauncher tự động giải nén.